Opis
i lokalizacja

Świetne miejsce

Bli­skość natu­ry, nie jest jedy­nym atu­tem.  Archi­tek­tu­ra i sąsiedz­two licz­nych tere­nów zie­lo­nych spra­wia, że to ide­al­ne miej­sce zarów­no dla osób aktyw­nych – kocha­ją­cych ruch na świe­żym powie­trzu, jak i tych szu­ka­ją­cych uko­je­nia w kon­tak­cie z przy­ro­dą.

Struk­tu­ra pro­jek­tu, ustaw­ny roz­kład miesz­kań z dobrze doświe­tlo­ny­mi oraz  nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wa­ne klat­ki scho­do­we to kil­ka czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o funk­cjo­nal­no­ści osie­dla.

Osiedle usytuowane jest przy ulicy Rąbieńskiej 60 w Łodzi. Składa się z pięciu budynków, placu zabaw, parkingu. Całość posesji jest ogrodzona.